[ terug ]
 
 
 
ALGEMENE BINDENDE CONTRACTUELE VOORWAARDEN
 
Artikel 1
1.1 Enkel een door INCOTECH bvba ondertekende prijsofferte of bestelbon verbindt INCOTECH bvba. Bestellingen of opdrachten opgenomen door tussenpersonen, vertegenwoordigers of om het even welke andere aangestelde of bedienden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van INCOTECH bvba.
1.2 Bij elke bevestiging of bestelling via elektronische weg zijn de algemene bindende contractuele voorwaarden tevens van toepassing.
1.3 Enkel de algemene verkoopsvoorwaarden van INCOTECH bvba, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te hebben aanvaard, zijn van toepassing op de verbintenissen van partijen. Deze voorwaarden annuleren en hebben voorrang op de algemene en bijzondere aankoop- en verkoopsvoorwaarden van de koper, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld. Afwijkende voorwaarden dienen in voorkomend geval individueel en schriftelijk te worden overeengekomen en worden slechts geacht onderhavige verkoopsvoorwaarden aan te vullen.
1.4 Het feit dat de klant de algemene verkoopsvoorwaarden niet in zijn moedertaal ontvangt, ontlast hem niet van de toepassing ervan.
1.5 Al de vermelde prijzen zijn exclusief BTW, zonder belastingen, taksen en andere kosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk tegenstrijdig beding, worden de prijzen berekend voor de uitgevoerde werken gedurende de normale werkuren van INCOTECH bvba.
1.6 De werkuren voor onderhouds-, plaatsing-, revisie- en herstellingswerken worden per tijdseenheden van 15 minuten aangerekend, met een minimum van 1 uur. Indien het factuurbedrag kleiner of gelijk is aan 123 Euro, wordt een forfaitaire administratiekost van 3,75 Euro aangerekend.
Artikel 2
2.1 De prijsofferten van INCOTECH bvba zijn slechts bindend indien zij door de koper werden aanvaard binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Na deze periode behoudt INCOTECH bvba zich het recht voor de prijsofferten op evenredige wijze aan te passen in verhouding tot de ev. stijging van loon- en materiaalprijzen.
2.2 De prijsofferten van INCOTECH bvba zijn informatief en zijn onder voorbehoud van technische wijzigingen of aanpassingen uitgevoerd door de fabrikant/leverancier.
2.3 In geval van annulering van de bestelling door de klant of verbreking van de overeenkomst door de klant, zal INCOTECH bvba het recht hebben te opteren voor de uitvoering van de overeenkomst dan wel voor ontbinding. In alle gevallen waarbij de overeenkomst onrechtmatig door de klant wordt beëindigd of te zijnen laste wordt ontbonden, is hij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25 % van de prijs, onverminderd het recht van de INCOTECH bvba hogere schade te bewijzen.
Alle goederen die speciaal werden besteld, standaard of niet standaard (= maatwerk) goederen zullen door de klant nooit kunnen worden geweigerd of geannuleerd.
Artikel 3
3.1 De eigendom van het geleverde en/of geplaatste goed zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van de hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding, kosten en belastingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het geleverde en/of geplaatste goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.
3.2 INCOTECH bvba kan overgaan tot het terug in zijn bezit nemen van de goederen en de klant zal hiertoe vrijwillig toegang verlenen tot de bedrijfsruimte waar de goederen zich bevinden.
Artikel 4
Al de uitgevoerde creaties van INCOTECH bvba (bv. ontwerpen, tekeningen, modellen, maquettes, fotografische opnamen e.d.) blijven steeds de uitsluitende eigendom van INCOTECH bvba, zowel geestelijk als materieel, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. De klant kan nooit afgifte eisen van deze creaties en materiaal, noch er gebruik van maken. Stilzwijgende toelating ter zake betekent geen afstand van enig recht door INCOTECH bvba.
Elke namaking van deze creaties van INCOTECH bvba onder welke vorm of procedé ook is strikt verboden. Elke inbreuk op de in dit artikel vernoemde bepalingen brengt onherroepelijk schadevergoeding met zich mee die forfaitair wordt bepaald op 7500 Euro onder voorbehoud van een hogere schadevergoeding bij grotere schade.
Artikel 5
5.1  De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst noch tot schadevergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen.
Elk gebruik of verwerking van de levering, zelfs gedeeltelijk, wordt beschouwd als de uitdrukkelijke aanvaarding van de volledige levering.
5.2 Indien INCOTECH bvba geheel of gedeeltelijk niet kan overgaan tot levering/uitvoering ten gevolge van overmacht heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. De klant is niet gerechtigd een schadevergoeding of ontbinding ten laste van INCOTECH bvba te vorderen.
5.3 Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar of oorlog, staking, lock-out, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, brand en alle omstandigheden onafhankelijk van de wil van INCOTECH bvba die de gewone gang van haar activiteiten belemmerd.
Artikel 6
6.1 Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant. De goederen reizen op risico en kosten van de klant.
6.2 De klant heeft de verplichting de controle uit te voeren. Bij de afhaling en/of levering van goederen door de klant, een gevolmachtigde of een vervoerder, moeten de goederen door de klant worden gecontroleerd.
Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijk aan INCOTECH bvba te worden gemeld. Het gebruik of voortverkoop, zelfs van een gedeelte van de levering impliceert de onherroepelijke aanvaarding van de goederen door de klant.
De klant moet eveneens op de bon van de gevolmachtigde of van de vervoerder vermelden: “ onder voorbehoud van verificatie “, samen met zijn nauwkeurige aanmerkingen op de goederen (bv. beschadigde verpakking, kisten, beschadigde machine, enz.).
Indien dit niet gebeurt, zullen eventuele latere klachten over de staat van de goederen niet door INCOTECH bvba in aanmerking worden genomen en zal de klant INCOTECH bvba niet aansprakelijk kunnen stellen.
6.3 De goederen van INCOTECH bvba worden gewaarborgd voor verborgen gebreken gedurende een periode van één jaar vanaf de levering, onder de hierna vermelde voorwaarden.
Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die het goed in ernstige mate ongeschikt maken voor het normale gebruik ervan of voor het gebruik waartoe het uitdrukkelijk bestemd was in bijzondere voorwaarden.
Op straffe van verval van verhaal dient de klant gemotiveerd per aangetekend schrijven melding te doen aan INCOTECH bvba van verborgen gebreken binnen 8 kalenderdagen nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken en zonder dat deze melding na het verstrijken van de waarborgtermijn mag plaatsvinden.
Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van INCOTECH bvba zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen enkele andere schade van de klant of derden, en dus ook géén gevolgschade, komt in aanmerking voor vergoeding.
Artikel 7
7.1 De facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar in EURO binnen de vijf kalenderdagen vanaf uitgiftedatum in de maatschappelijke zetel.
7.2 In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, bovenop elk openstaand (zelfs niet vervallen) factuurbedrag verschuldigd: de wettelijke rentevoet in handelstransacties bij toepassing van de wet van 2/8/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling zonder ernstige en erkende reden op de vervaldag, is boven het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, eveneens een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van de factuurbedragen met een minimum van € 125, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
7.3 De facturatie gebeurt elektronisch per e-mail. Aanvaarding van de factuur door de klant impliceert het akkoord van de klant met de elektronische facturatie in de toekomst tenzij de klant binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van de factuur uitdrukkelijk en schriftelijk aan INCOTECH bvba meedeelt dat hij de voorkeur geeft aan facturatie in papieren vorm.
7.4 Ingeval van betwisting van een factuur dient zij per aangetekend schrijven geprotesteerd te worden binnen de vijf kalenderdagen na ontvangst, bij gebreke waarvan de klant onweerlegbaar wordt vermoed de factuur te hebben aanvaard.
7.5 In geval van niet-betaling, is INCOTECH bvba gerechtigd alle verdere service, onderhoud, leveringen en/of installaties stop te zetten. Tevens behoudt INCOTECH bvba zich dan het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden (met schadevergoeding) te beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. De klant zal dan het al geleverde materiaal op eerste verzoek van INCOTECH bvba in perfecte staat en op zijn kosten aan INCOTECH bvba terugbezorgen. Indien het terugbezorgde materiaal zich niet meer in perfecte staat bevindt, zijn de kosten voor het opnieuw in deze staat brengen ten laste van de klant. De al door de klant gestorte bedragen blijven dan voor INCOTECH bvba definitief verworven ten titel van forfaitaire schadevergoeding.
7.6 Het laten publiceren van een wisselprotest, de ontbinding met in vereffeningstelling, de staking van betaling –zelfs niet officieel vastgesteld- of elk ander feit wijzend op de dreigende insolvabiliteit van de klant of dat zijn kredietwaardigheid in het gedrang brengt, heeft van rechtswege voor gevolg dat al de openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar worden.
7.7 INCOTECH bvba behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, onverminderd het recht op schadevergoeding.
Artikel 8
8.1 Alle geleverde goederen zijn gewaarborgd enkel en alleen voor constructiefouten, gedurende een termijn van één jaar, dit alles op voorwaarde van een normaal gebruik van de goederen en waarvoor deze werden aangekocht bij INCOTECH bvba.
8.2 De garantie houdt enkel in “ onderdelen “ en er zullen dus aan INCOTECH bvba in géén enkel geval andere kosten of schade ten laste kunnen worden gelegd.
8.3 INCOTECH bvba is op géén enkel ogenblik of in gelijk welke omstandigheid aansprakelijk voor welk danige gevolgschade of andere schade, hoe die ook tot stand gekomen is. De klant/gebruiker van de goederen dient er altijd zelf voor te zorgen dat de inhoud van de goederen te allen tijde verzekerd is.
8.4 De garantie kan niet aangesproken worden voor fouten veroorzaakt door/voor:
Overbelasten van de goederen, openen deuren gedurende lange tijd
Dichtgevroren en/of verstopte verdampers, lekpannen, afloopleidingen
Verstopte en/of belemmerde condensors en/of luchtfilters
Corrosie aan warmtewisselaars (verdamper, condensor, enz.)
Verwaarlozing door de klant en/of gebruiker
Kwaad opzet
Verwaarlozing door het niet doornemen van handleidingen, goed gebruik en onderhoud
Wijzigingen in spanning (+/- 10 % toegestaan) veroorzaakt door bv. spanningsval, overspanning, bliksem, enz.
Wijzigingen of herstellingen uitgevoerd door de klant/gebruiker en/of een derde bedrijf
Gebruik van wisselstukken niet geleverd en goedgekeurd door INCOTECH bvba
8.5 De garantie kan niet aangesproken worden voor:
Oproepen waar géén fouten konden vastgesteld worden door de technieker gedurende de interventie
Krassen of andere kleine foutjes welke tevoorschijn komen bij het uitpakken van de goederen of gedurende installatie, welke géén effect hebben op de goede werking of verschijning van het materiaal
Delen en/of onderdelen die niet direct van invloed zijn op de werking van de koelinstallatie, zoals o.a. verlichting, glas, deursluiting, deurdichting, zwenkwielen, enz.
Dichtgevroren en/of verstopte verdampers, lekpannen, afloopleidingen
Verstopte en/of belemmerde condensors en/of luchtfilters
Corrosie aan warmtewisselaars (verdamper, condensor, enz.)
8.6 Onderhouds-, revisie- of herstellingswerken, hetzij in regie uitgevoerd, hetzij aan een forfaitaire prijs zijn niet aan de garantiebepalingen onderworpen en worden nooit in garantie genomen.
8.7 Bij een te late betaling vervalt de garantie volledig alsook ingeval van niet betalen van een factuur.
Artikel 9
F-gassen regeling - Uitbating koelinstallatie
De klant is en blijft onvoorwaardelijk aansprakelijk om zich voldoende en correct te informeren voor het professioneel uitbaten van zijn installaties. Voor het niet correct opvolgen van de F-gassen regeling - inbreuken en de opvolging van zijn koeltechnische installaties kan onder geen beding INCOTECH bvba aansprakelijk worden gesteld. Onze adviezen betreffende corrigerende maatregelen zijn steeds vrijblijvend en steeds ten laste van de klant/exploitant. Voor de huidige wetgeving in verband met koelmiddel houdende installaties kan u steeds terecht bij de bevoegde instanties. Voor vrijblijvende informatie en louter informatieve toepassingen kan u terecht op onze website www.incotech.be
Artikel 10
Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen niettemin geldig.
Artikel 11
11.1 Het Belgische recht is conventioneel van toepassing op de overeenkomst.
11.2 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied waar de op de voorzijde vermelde maatschappelijke zetel van INCOTECH bvba is gevestigd, territoriaal bevoegd.
 
 

 

INCOTECH bvba – Uw koude specialist!
 
Ambachtsweg 32
  09 272 72 52
  info@incotech.be
O BE0460.694.174         
BE 9820 Merelbeke
  09 272 72 57
  www.incotech.be
Certificaatnr. KOEL/VER/B_150.374

Openingsuren :

Werkdagen 07:00 tot 19:00
Toonzaal op afspraak
Dienst na verkoop – 24/24 – 7/7
Tel. 09 272 72 52 – service@incotech.be
 


     
 
 
 
© INCOTECH -  WebContact WebDesign WebDevelopment